Powitanie

Czytelnictwo nie tylko dla maniakˇw.

eBibliofil

Promujemy nowoczesne formy czytelnictwa elektronicznego. Zarejestruj si?.

Polecamy w tym tygodniu
Polecamy 1Ok?adka 2Ok?adka 3Ok?adka 4
Laboratorium... (ld?) - 16 typˇw osobowo?ci w pigu?ce
Laboratorium Dobrego ?ycia - 16 typów osobowo?ci w pigu?ce
i.postimg.cc/x87rJQcW/16-typow-osob.jpg
Poznaj niezale?nego i b?yskotliwego stratega, twórczego i wra?liwego mentora oraz optymistycznego i ciep?ego doradc?. Poznaj artyst?, logika, entuzjast?, prezentera… Dowiedz si?, czym wyró?niaj? si? poszczególne typy osobowo?ci, i sprawd?, czy rozpoznasz w?ród nich swoich znajomych i bliskich. Czy rozpoznasz w?ród nich siebie?
Remigiusz Mrˇz - Oskar?enie
Remigiusz Mróz - Oskar?enie
i.postimg.cc/BQxN1sLH/Oskar-enie.jpg
Od serii brutalnych morderstw pod Warszaw? min??y cztery lata. Sprawc? uj?to, skazano, a potem osadzono w wi?zieniu. Dowody wskazuj?ce na dawn? legend? „Solidarno?ci” by?y nie do podwa?enia. Mimo to pewnego dnia mecenas Joanna Chy?ka otrzymuje list od ?ony skaza?ca, w którym kobieta twierdzi, ?e odkry?a nowe dowody na niewinno?? m??a.
Remigiusz Mrˇz - Kontratyp
Remigiusz Mróz - Kontratyp
i.postimg.cc/JnftbfDB/kontratyp.jpg
W drodze na Annapurn?, jeden z najgro?niejszych szczytów na ?wiecie, ginie troje polskich wspinaczy. Ekipy ratunkowe odnajduj? jedynie przysypane ?niegiem, poskr?cane liny, ale nie trafiaj? na ?aden inny ?lad po grupie.
Rafa? Gˇrniak & Malynosorozec...- W blasku ognia
Rafa? Górniak & Malynosorozec & Tseena & Micha? Serwin & Maciej Kóska & Dariusz Szczepa?ski & Pawe? Balcerek & Akuumo & Kamil Jankowski & Katarzyna Augu?cik & Marcin Wosztyl & Mateusz Gembarski
W blasku ognia

i.postimg.cc/MpgymXkT/cover.jpg
„W blasku ognia”. Wybór najlepszych opowiada? polskich fanów Uniwersum Metro 2033, nades?anych na konkurs organizowany przez portal metro2033.pl w roku 2013.Metro 2033 to ?wiat wykreowany przez Dmitrija Glukhovsky’ego; ?wiat, w którym po nuklearnej apokalipsie pozostali przy ?yciu ludzie chroni? si? w moskiewskim metrze. Tam na nowo organizuj? sw? kilkudziesi?ciotysi?czn? spo?eczno?? i wbrew wszystkiemu, co ich otacza, usi?uj? przetrwa?.Z czasem projekt Glukhovsky’ego zacz?? si? rozrasta?, przybra? form? Uniwersum Metro 2033 i wykroczy? poza granice moskiewskiego metra.
Remigiusz Mrˇz - Rewizja
Remigiusz Mróz - Rewizja
i.postimg.cc/9MY9tMp6/Rewizja.jpg
?ona i córka robotnika z Ursynowa gin? tragicznie w niewyja?nionych okoliczno?ciach. Ich polisa na ?ycie jest tak du?a, ?e towarzystwo ubezpieczeniowe nie spieszy si? z jej wyp?aceniem. Pogr??ony w ?a?obie m??czyzna spodziewa si? problemów, ale to, co go spotyka, przechodzi jego naj?mielsze obawy...
Remigiusz Mrˇz - Testament
Remigiusz Mróz - Testament
i.postimg.cc/rsD19TPM/testament.jpg
Znany warszawski ginekolog niespodziewanie otrzymuje ogromny spadek od jednej ze swoich pacjentek, cho? przyj?? j? w gabinecie tylko raz. W sk?ad masy spadkowej wchodzi zapuszczona nieruchomo??, która lata temu po reprywatyzacji sta?a si? w?asno?ci? kobiety...
Remigiusz Mrˇz - Immunitet
Remigiusz Mróz - Immunitet
i.postimg.cc/zX1LPDmv/cover.jpg
Najm?odszy w historii s?dzia Trybuna?u Konstytucyjnego zostaje publicznie oskar?ony o zabójstwo cz?owieka, z którym nic go nie ??czy. Ofiara pochodzi z innego miasta i nigdy nie spotka?a swojego rzekomego oprawcy, mimo to prokuratura zaczyna zabiega? o uchylenie immunitetu.
Yuval Noah Harari - 21 lekcji na XXI wiek
Yuval Noah Harari - 21 lekcji na XXI wiek
i.postimg.cc/PryJhw4Z/21-lekcjina-xxi-wiek.jpg
Nowa ksi??ka autora ?wiatowych bestsellerów „Sapiens” i „Homo deus. Krótka historia jutra”.

Jakie wyzwania stawia przed ludzko?ci? tera?niejszo???

Yuval Noah Harari, s?ynny izraelski historyk i wizjoner, w swej najnowszej ksi??ce skupia si? nie na przesz?o?ci ani na mo?liwej przysz?o?ci gatunku ludzkiego, lecz na problemach, w obliczu których stoimy obecnie.
Ma?y Ksi???. Na podstawie ksi??ki Antoine`a de Saint Exupery`ego
Ma?y Ksi???. Na podstawie ksi??ki Antoine`a de Saint Exupery`ego
Niezwyk?a adaptacja powie?ci znanej i uwielbianej przez wszystkie pokolenia.
i.postimg.cc/yNSbh0pS/maly-ksiaze.jpg
Joann Sfar, nadaj?c Ma?emu Ksi?ciu form? powie?ci graficznej, stworzy? zupe?nie now? interpretacj? ksi??ki Saint-Exupéry'ego, nie zmieniaj?c jednak zupe?nie oryginalnego tekstu (w polskim wydaniu w klasycznym przek?adzie Jana Szwykowskiego). Rysunki Sfara pozwalaj? na nowo odkry? poezj?, emocje i symbolik? klasycznej opowie?ci.
Yuval Noah Harari - Homo deus

Yuval Noah Harari - Homo deus

i.postimg.cc/cJsvwcLF/homo-deus.jpg
?wiatowy bestseller. Nowa ksi??ka najbardziej inspiruj?cego my?liciela XXI wieku.
Tak b?dzie wygl?da?a nasza przysz?o??!

Yuval Noah Harari w s?ynnej ksi??ce „Sapiens. Od zwierz?t do bogów”, sprzedanej na ca?ym ?wiecie w nak?adzie ponad 5 milionów egzemplarzy, opisywa? ewolucj? i histori? ludzko?ci/center]

Yuval Noah Harari - Sapiens

Yuval Noah Harari - Sapiens. Od zwierz?t do bogów

https://i.postimg.cc/MHBH5390/od-zwierzad-do-bogow.jpg

?wiatowy hit. Ksi??ka, dzi?ki której rozpocz??a si? mi?dzynarodowa kariera Harariego.

Ca?o?ciowa historia cz?owieka – od ukrywania si? w jaskiniach do podró?y na Ksi??yc i in?ynierii genetycznej.