Polecamy w tym tygodniu
Polecamy 1Ok?adka 2Ok?adka 3Ok?adka 4
Louisa Reid - Mi?o?? za wszelka cen?
Louisa Reid - Mi?o?? za wszelka cen?
s5.postimg.org/hufztovc7/Milosc_za_wszelka_cen.jpg
Audrey razem z matk? i bratem przenosi si? do nowego miasta. Przeprowadzka mia?a by? dla dziewczyny równie? ucieczk?. Jednak ci??ko jest uciec, gdy Twoj? dusz? otacza mrok. To Co?. Przychodzi bez uprzedzenia i atakuje w najmniej spodziewanym momencie..
Mary Higgins Clark - Melodia dalej brzmi
Mary Higgins Clark - Melodia dalej brzmi
s5.postimg.org/5rao64k9z/Melodia_dalej_brzmi.jpg
Nowa powie?? autorki bestsellerów, nazywanej „królow? suspensu”, o zaginionych miliardach, nies?awnym finansi?cie i ludziach, którzy za wszelk? cen? chc? pozna? prawd?...
Lane Harmon, asystentka s?ynnej projektantki wn?trz i mama pi?cioletniej Katie, cz?sto bywa w domach bogaczy rezyduj?cych w Nowym Jorku czy uznawanych za presti?owe rejonach s?siednich stanów. Lubi swoj? prac?, czerpie satysfakcj? z odgadywania i spe?niania oczekiwa? swoich cz?sto bardzo wymagaj?cych klientów.
Leslie Carroll - Krˇlewskie romanse
Leslie Carroll - Królewskie romanse
s5.postimg.org/4a5914jvr/krolewskie_roman.jpg
Te romanse wydarzy?y si? naprawd?, a mimo to zachwycaj? bardziej ni? te znane z bajek. Rozgrywa?y si? na przestrzeni siedmiuset lat, w ci?gu których monarchowie ryzykowali wszystko, by zaspokoi? swoje po??danie.
Eleganckie pa?ace, po?yskuj?ce klejnoty i gra o najwi?ksz? z wygranych - nic nie mo?e si? równa? z autentycznymi historiami mi?osnymi koronowanych g?ów. Ludwik XIV sprzeciwi? si? Bogu i prawu ziemskiemu, pozwalaj?c swojej zam??nej kochance Madame de Montespan przej?? rol? królowej Francji, po czym w tajemnicy o?eni? si? z jej nast?pczyni? - Madame de Maintenon.
Arturo PÚrez-Reverte - Klub Dumas
Arturo Pérez-Reverte - Klub Dumas
s5.postimg.org/y0ns95fhj/Klub_dumas.jpg
W Klubie Dumas autor wprowadza czytelnika w rzeczywisto?? nie do ko?ca jasn? do okre?lenia - postaci ksi??kowe mieszaj? si? z bohaterami realistycznymi i ?wiatem demonów. Wraz z g?ównym bohaterem, bibliofilem Corsem, b?dziemy poszukiwa? klucza do rozwi?zania zagadki tajemniczych morderstw zwi?zanych ze ?redniowieczn? satanistyczn? ksi?g?. Intryga, zagadka kryminalna, powie?? akcji i ho?d sk?adany Ksi??ce i Czytelnikom.Twórczo?? Pereza-Reverte nie bez przyczyny porównuje si? do stylu pisania Umberto Eco. Erudycja i gra z wyobra?ni? to cechy charakterystyczne tej literatury. Zaskakuj?ca i pe?na tajemnic powie?? dla wielbicieli dzie? Aleksandra Dumasa, Stevensona, Sabatiniego, Borgesa.
Joanna Wieliczka-Szarkowa - Czarna ksi?ga Kresˇw
Joanna Wieliczka-Szarkowa - Czarna ksi?ga Kresów
s5.postimg.org/qjektxpyf/czarna_ksiega_kres.jpg
Niezwyk?a opowie?? o bohaterach, walce, cierpieniu, nadziei, patriotyzmie i umi?owaniu Ojczyzny a? po najwy?sz? ofiar?.
Relacje naocznych ?wiadków zbrodni, pogromów i prze?ladowa?!
"Ksi??ka ta spogl?da na Kresy z tragicznej perspektywy, w której dominuj? zbrodnie. To Kresy s? tu ofiar? zbrodni. (...) Tych Kresów, które by?y, ju? nie ma. Przynajmniej na ?adnej wspó?czesnej mapie. Zdaje si?, ?e nadszed? ich kres.
Michaela Deprince & Elaine Deprince - Wyta?czy? marzenia

Michaela Deprince & Elaine Deprince - Wyta?czy? marzenia

W sieroci?cu w Sierra Leone Michaela de Prince by?a znana jako dziewczynka nr 27. Samotne dziecko, prze?ladowane przez innych z powodu bielactwa, nie mia?o ?atwego ?ycia w kraju ogarni?tym powojennym chaosem. Pewnego dnia ukochana nauczycielka Michaeli zosta?a brutalnie zamordowana. Dziewczynka przesz?a wtedy bardzo trudne chwile.

Eli Barbur & Krzysztof Urba?ski - W?a?nie Izrael
Eli Barbur & Krzysztof Urba?ski - W?a?nie Izrael
s5.postimg.org/3wgs4061z/wlasnie_izrael.jpg
Dlaczego praktycznie ?adne pa?stwo nie uznaje Jerozolimy jako stolicy Izraela? Jak dzia?a?y kibuce? Jak to si? sta?o, ?e w Izraelu do tej pory nie uchwalono konstytucji?
„W?a?nie Izrael. Gadany przewodnik po tera?niejszo?ci i historii Izraela" to poszerzona i zaktualizowana wersja, wydanej w 2005 roku, ksi??ki Elego Barbura i Krzysztofa Urba?skiego.
J?drzej Soli?ski - Turysta
J?drzej Soli?ski - Turysta
s5.postimg.org/60w37z1d3/Turystyka.jpg
Jedna noc, która zmieni?a ca?e ?ycie, zburzy?a plany, zrujnowa?a marzenia.
Dwóch przyjació? prze?y?o dramatyczne wydarzenia. Przemoc i okrucie?stwo, których do?wiadczyli, sprawi?y, ?e musz? prowadzi? ?ycie charakterystyczne dla ludzi ocala?ych z koszmaru. ?ycie podwójne.
Nina Majewska-Brown - Jak si? nie zakocha?
Nina Majewska-Brown - Jak si? nie zakocha?
s5.postimg.org/hbyqwc887/Jak_sie_zakoch.jpg
Czy Nina da si? porwa? szalonej mi?o?ci?
Znacie to?
Wszystko jest zaplanowane i pod kontrol?, nareszcie odbili?cie si? od dna i teraz mo?e ju? by? tylko lepiej. Zaczynacie oddycha? pe?n? piersi? i wtedy... los p?ata wam figla, a wy wpadacie w zastawion? przez niego pu?apk?.
Kazik Staszewski - Id? tam gdzie id?. Autobiografia
Kazik Staszewski, Rafa? Ksi??yk - Id? tam gdzie id?. Autobiografia
s5.postimg.org/82wkm7zc7/Ide_tam_gdzie.jpg
„Zawsze sobie mówi?em, ?e pewne historie pozwol? opublikowa? dopiero po mojej ?mierci, ale niekoniecznie musz? si? tego trzyma?". Na scenie nieprzerwanie od 36 lat. Z Kultem, KN? i jako Kazik stworzy? utwory, które wesz?y do kanonu polskiej piosenki odmieniaj?c go raz na zawsze.
Jan Jakub Kolski - Dwana?cie s?ˇw
Jan Jakub Kolski - Dwana?cie s?ów
s5.postimg.org/q4fpk0td3/dwanascie_slow.jpg
Nowa powie?? wybitnego re?ysera i pisarza, autora bestsellerowego "Egzaminu z oddychania". Utrzymana w pow?ci?gliwym a jednocze?nie intensywnym klimacie przypominaj?cym film Jane Campion “Fortepian”.
Opowie?? o mi?o?ci, ale niechcianej; pami?ci, która jest zbyt natr?tna; pokusach, które przera?aj? i o cz?owieku, który jest tajemnic?. Od dzikiej Afryki, po samotny dom ukryty w lesie.