Polecamy w tym tygodniu
Polecamy 1Ok?adka 2Ok?adka 3Ok?adka 4
Jennifer Donnelly - Mroczny przyp?yw
Jennifer Donnelly - Mroczny przypy?w
s5.postimg.org/j9v12vl47/Mrocvzny_przyplyw.jpg
Serafina musi w ko?cu spojrze? prawdzie w oczy i stawi? czo?a wrogi. Musi si? do tej walki przygotowa? – zbiera wi?c sojuszników i sabotuje wroga. Jej przyjació?ki-syreny nie mog? jej pomóc, gdy? same walcz? z ogromnymi problemami – Ling zosta?a schwytana i uwi?ziona przez Rafe, po spotkaniu z Astrid Becca odkrywa pewien mroczny sekret, a Ave musi si? ukrywa?, bo ?cigaj? j? je?d?cy ?mierci. 
Jennifer Donnelly - Gniewna fala
Jennifer Donnelly - Gniewna fala
s5.postimg.org/st4pwc8mf/Gniewna_fala.jpg
Serafina, Neela, Ling, Ava, Becca i Astrid, Syreny z Sze?ciu Syrenich Królestw, rozrzuconych po wszystkich morzach i s?odkowodach, zosta?y wezwane przez Bab? Vraj? - rzeczn? czarownic?. Od niej dowiedzia?y si? o sobie niesamowitej prawdy - s? potomkiniami Sze?ciorga W?adców, najwi?kszych magów w historii, którzy rz?dzili imperium Atlantydy. Po up?ywie setek tysi?cy lat pierwotne z?o, które doprowadzi?o do ruiny Atlantyd?, powróci?o i zagra?a ca?emu Królestwu Syren. 
Jennifer Donnelly - Wielki b??kit
Jennifer Donnelly - Wielki b??kit
s5.postimg.org/cguo6luav/Wielki_blekit.jpg
Serafina, córka Isabelli, Królowej Miromary by?a wychowywana z jednym zamys?em. Pewnego dnia ma stan?? na czele najstarszej cywilizacji ?wiata syren, czego ?wiadomo?? jest dla niej ci??arem.W przeddzie? ceremonii Dokimi, maj?cej na celu ustalenie, czy syrena jest godna korony, Serafin? m?czy w nocy dziwny sen ostrzegaj?cy j? przed powrotem ?ród?a pradawnego z?a. Nast?pnego dnia zapomina o koszmarze, ?wiczy ?piew i z entuzjazmem wita sw? najlepsz? przyjació?k? Neel?.
Melinda Salisbary - ?pi?cy Ksi???
Melinda Salisbary - ?pi?cy Ksi???
s5.postimg.org/6f32moa7b/Spiacy_ksiaze.jpg
Od kiedy brat Errin, Lief, znikn??, jej ?ycie sta?o si? nie do zniesienia. Musi troszczy? si? sama o chor? matk? oraz uzbiera? pieni?dze na czynsz, sprzedaj?c nielegalne zio?owe mikstury. Jednak to nic w porównaniu z nadej?ciem m?ciwego ?pi?cego Ksi?cia, którego Królowa w?a?nie obudzi?a z jego zaczarowanego snu. Kiedy ludno?? z wioski Errin zostaje przesiedlona, w efekcie wojny ze ?pi?cym Ksi?ciem, Errin zostaje pozostawiona samej sobie, bez dachu nad g?ow?. 
Martyna Kubacka - Bez Pami?ci
Martyna Kubacka - Bez Pami?ci
s5.postimg.org/otdlqnmhz/Bez_pamieci.jpg
"(…)jutro jest jak nowy rozdzia? powie?ci naszego ?ycia i tylko od nas zale?y, czy b?dziemy kontynuowa? w?tek z poprzedniej strony, czy zdecydujemy si? na nieoczekiwany zwrot akcji."
Kasia budzi si? w pi?knym, nieznanym domu…Dowiaduje si?, ?e mia?a wypadek, a przystojny prawnik, który si? ni? opiekuje, jest jej narzeczonym. Czy jednak mo?e mu zaufa?? Co w tej historii jest prawd?, a co k?amstwem? 
Anna Szafra?ska - Widmo grzechu
Anna Szafra?ska - Widmo grzechu
s5.postimg.org/splvpj15z/Widmo_grzechu.jpg
Nel to kochaj?ca córka i siostra, czu?a przyjació?ka, ?wietna uczennica, gwiazda szkolnego kó?ka teatralnego i przewodnicz?ca szkolnego samorz?du, o której jej najlepsza przyjació?ka mówi: szlachetna i dobroduszna.Wraz z pocz?tkiem nowego roku szkolnego w jej pouk?adane ?ycie wkrada si? chaos. Poznaje ch?opaka, który wydaje si? by? jej przeciwie?stwem. S? jak dzie? i noc, a mimo to... zakochuj? si? w sobie. 
Jonathan Carroll - Zakochany duch
Jonathan Carroll - Zakochany duch
s5.postimg.org/5llewxxuv/Zakochany_duch.jpg
Wejd? w rozedrgany ?wiat najnowszej powie?ci Jonathana Carrolla i prze?yj przyprawiaj?c? o zawrót g?owy przygod?.
"Duch zakocha? si? w kobiecie nazwiskiem German Landis. Gdyby ci?gle mia? serce, zatrzepota?oby w nim na sam d?wi?k tego niebywa?ego, dziwnego imienia".
Weronika Wierzchowska - ?ycie tak zwyczajne
Weronika Wierzchowska - ?ycie tak zwyczajne
s5.postimg.org/jqr7yr6w7/zycie_tak_zwyczajne.jpg
Anna zaczyna prac? w technikum jako sta?ystka ucz?ca chemii. Przez niedo?wiadczenie i brak przygotowania do zawodu pakuje si? w kolejne k?opoty, nie radzi sobie w kontaktach z uczniami i nauczycielami, przez których czuje si? na dodatek poni?ana. Za?amuje si? i nie widzi dla siebie ratunku. Zamierza zrezygnowa? z kariery pedagogicznej, kiedy w jej r?ce wpada tajemniczy dziennik.
Marcin Hybel - Ballada o przest?pcach
Marcin Hybel - Ballada o przest?pcach
s5.postimg.org/ue6j3ou5j/Ballada_o_przestep.jpg
Porywaj?ca przygodowa powie?? historyczna osadzona w ?redniowiecznej Anglii.
?redniowieczna Anglia i dwóch ch?opców, którzy b?d? musieli stoczy? walk? o prze?ycie.
W drodze do Londynu w?drowna trupa zostaje napadni?ta przez szajk? bezwzgl?dnych ?otrów. Dochodzi do masakry, z której uchodzi z ?yciem dwóch ch?opców: o?mioletni Gilbert i dwunastoletni William. Bandyci zabieraj? dzieci do podlondy?skiej mie?ciny, gdzie ch?opcy przechodz? szkolenie ?ebracze, poznaj? czym jest gniew i cierpienie.
Andrzej Zbych - Stawka wi?ksza ni? ?ycie, t.1
Andrzej Zbych - Stawka wi?ksza ni? ?ycie, t.1
s5.postimg.org/gj88l7zqf/Stawka_wieksz_niz.jpg
Pierwszy tom opowiada? o przygodach Hansa Klossa, agenta radzieckiego wywiadu w s?u?bie Abwehry.
Tom zawiera:
1. Drugie narodziny
2. Partia domina
3. Podwójna gra
4. Ostatnia szansa
5. Wsypa
6. Noc w szpitalu
7. ?ci?le tajne
8. Przedostatni seans
10. Has?o
Andrzej Zbych - Stawka wi?ksza ni? ?ycie, t.2
Andrzej Zbych - Stawka wi?ksza ni? ?ycie, t.2
s5.postimg.org/ls39j3i5j/Stawka_wi_ksza_niz_zycie.jpg
Drugi tom opowiada? o przygodach Hansa Klossa, agenta radzieckiego wywiadu w s?u?bie Abwehry.
Tom zawiera:
1. W imieniu Rzeczypospolitej
2. ?elazny krzy?
3. Podwójny nelson
4. Kuzynka Edyta
5. Akcja "Li?? D?bu"
6. Obl??enie
7. Spotkanie na zamku
8. Poszukiwany Gruppenfuehrer Wolf