Polecamy w tym tygodniu
Polecamy 1Ok?adka 2Ok?adka 3Ok?adka 4
Iwona Kienzler - Bodo i Jego Burzliwe Romanse
Iwona Kienzler - Bodo i Jego Burzliwe Romanse
s5.postimg.org/j1puoa2iv/Bodo_i_jego_romanse.jpg
Eugeniusz Bodo – przedwojenny aktor, re?yser, producent i celebryta, ikona m?skiej elegancji, cz?owiek, który ze swego nazwiska uczyni? mark? handlow?. Jego nazwisko na afiszu gwarantowa?o sukces ka?dego przedstawienia, nikogo te? nie trzeba by?o namawia? do obejrzenia filmu, w którym gra? Bodo, a ?piewane przez niego piosenki z miejsca stawa?y si? przebojami, które nuci?a ca?a Polska.
Stephen William Hawking - Moja krˇtka historia
Stephen William Hawking - Moja krótka historia
s5.postimg.cc/jr8n0hig7/moja_krotka_historia.jpg
Autor Krótkiej historii czasu w najprywatniejszej ksi??ce o sobie. Wielow?tkowa, momentami wr?cz zabawna historia ?ycia jednego z oko?o dwustu tysi?cy dzieci, które urodzi?y si? dok?adnie w trzysetn? rocznic? ?mierci najwybitniejszego astronoma - Galileusza.
Tomasz Pi?tek - Macierewicz i jego tajemnice
Tomasz Pi?tek - Macierewicz i jego tajemnice
s5.postimg.org/y4kx107qf/macierwicz.jpg
„MACIEREWICZ I JEGO TAJEMNICE" zawiera fakty na temat niepokoj?cych koneksji obecnego ministra obrony Antoniego Macierewicza.
Jej g?ówn? tre?ci? jest dok?adny i udokumentowany opis licznych powi?za? ministra z wybitnym gangsterem-finansist? Siemionem Mogilewiczem. Mogilewicz od dziesi?cioleci wspó?pracuje z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Jak równie? z samym W?adimirem Putinem.
Jonathan Carroll - Na pastw? anio?ˇw
Jonathan Carroll - Na pastw? anio?ów
s5.postimg.org/lef4fr9lj/na_pastwe_aniolow.jpg
Ian McGann spotyka we ?nie ?mier?, która obiecuje odpowiedzie? na ka?de jego pytanie, jednak za niezrozumienie jej odpowiedzi zap?aci ?yciem. Gwiazda filmowa, Arlen Ford, ucieka ze zgie?ku Hollywood, rezygnuj?c z kariery, domu, wspania?ego stylu ?ycia i wyje?d?a do Europy. Tam poznaje m??czyzn? swojego ?ycia. ?miertelnie chory Wyatt Leonard odkrywa nagle, ?e posiad? zdolno?? wskrzeszania zmar?ych. Losy tych trojga ludzi splataj? si? w niezwyk?y sposób...
Rafa? D?bski - Go?ciun
Rafa? D?bski - Go?ciun
s5.postimg.org/ol9nz81pj/Goscin.jpg
Do lasów nad jeziorem Solecko powróci? Go?ciun - pan lasów, ??k i jezior. W okolicy pojawi?y si? wodniki, dziwo?ony i po?udnice. Wys?any tu przez kuri? wikary Go??bka b?dzie musia? zmierzy? si? z czym? wi?cej ni? tylko grup? rodzimowierców. A w dodatku spraw? zainteresowa? si? ju? ameryka?ski i rosyjski wywiad... 
David F. Wallace - Krˇtkie wywiady z paskudnymi lud?mi
David Foster Wallace - Krótkie wywiady z paskudnymi lud?mi
s5.postimg.org/bh43mh4hz/Krotkie_wywiady.jpg
Ksi??ka nominowana w Plebiscycie Ksi??ka Roku 2015 lubimyczyta?.pl w kategorii Literatura pi?kna.
Ludzka dynamika psychologiczna jest fascynuj?ca, a dla Davida Fostera Wallace’a nie ma tematów tabu… Oto niezwyk?y zbiór opowiada? pisarza, który za ?ycia sta? si? legend? – pierwsza na polskim rynku ksi??ka ikony ameryka?skiego postmodernizmu, w wybitnym t?umaczeniu Jolanty Kozak.
Jonathan Carroll - Dziecko na niebie
Jonathan Carroll - Dziecko na niebie
s5.postimg.org/c5pcoki9z/Dziecko_na_niebie.jpg
"Dziecko na niebie" to przyprawiaj?ca o dreszcz opowie?? o mi?o?ci i okrucie?stwie, o zachwycie nad ?wiatem i ?yciem i o strachu przed nimi.Weber i Philip - przyjaciele i filmowcy, ludzie sukcesu i s?awy. Dlaczego wi?c Philip pope?nia samobójstwo? Weber próbuje rozwi?za? t? zagadk?. Wg??biaj?c si? w spraw?, odkrywa coraz bardziej zdumiewaj?ce fakty z ?ycia przyjaciela i natyka si? na przera?aj?ce zjawiska.Dobro i z?o okazuj? si? nierozerwalnie ze sob? zwi?zane.
Janka Szcz?sna - Wyznanie
Janka Szcz?sna - Wyznanie
s5.postimg.org/liku89vkn/cover.jpg
Wyznanie to powie?? biograficzna, opowiadaj?ca histori? dojrza?ej, wykszta?conej kobiety, mieszkanki Ma?opolski, która w nast?pstwie nieszcz??liwego wypadku, porzucenia przez m??a oraz bezdusznego orzeczenia ZUS-u o zdolno?ci do pracy mimo kalectwa, w czterdziestym roku ?ycia podejmuje rozpaczliw? decyzj? o wyje?dzie do niemieckiego domu publicznego.
Christophe Galfard - Wszech?wiat w twojej d?oni
Christophe Galfard - Wszech?wiat w twojej d?oni
s5.postimg.org/isjs01sp3/wszechswiat_w_twojej_dloni.jpg
Gdy wieczorami patrzysz w niebo, widzisz tylko tajemnicz? i niepokoj?c? przestrze?. Granatowa otch?a? przetykana mrugaj?cymi gwiazdami stanowi zagadk?, nad któr? pewnie si? zastanawiasz. Jednak naukowy j?zyk, którym zwykle opisuje si? Wszech?wiat, sprawia, ?e zamiast zg??bia? teori? Wielkiego Wybuchu, czujesz, ?e zaraz wybuchnie ci g?owa. W?a?nie dlatego musisz przeczyta? t? ksi??k?. Christophe Galfard, ucze? samego Stephena Hawkinga, zabierze ci? na niezwyk?? wypraw? 10 milionów lat ?wietlnych od Ziemi, poka?e powierzchni? gasn?cej gwiazdy lub zmniejszy ci? do rozmiarów atomu. Dzi?ki sile wyobra?ni, bez trudnych definicji i skomplikowanych oblicze? odkryjesz prawdziwe pi?kno Wszech?wiata.
Procedura post?powania z firmami windykacyjnymi
Procedura post?powania z firmami windykacyjnymi
O firmach windykacyjnych

Poradnik dla zad?u?onych, którzy maj? k?opoty z firmami windykacyjnymi. Tu si? dowiesz jak post?powa?, jkie podj?? dzia?ania wobec natr?tnych i cz?sto dzia?aj?cych na kraw?dzi prawa takich podmiotów.
Brandon Sanderson - Dusza cesarza
Brandon Sanderson - Dusza cesarza
s5.postimg.org/fns7q0yzr/Dusza_cesarza.jpg
Kiedy Shai zostaje pojmana podczas próby zast?pienia Ksi??ycowego Ber?a niemal idealnym falsyfikatem, musi targowa? si? o ?ycie. Cesarz Ashravan co prawda nie zgin?? podczas ataku skrytobójcy, ale utraci? ?wiadomo?? – a fakt ten nie wyszed? na jaw jedynie dlatego, ?e w tym samym zamachu zgin??a jego ?ona. Je?li jednak po trwaj?cej sto dni ?a?obie cesarz nie poka?e si? publicznie, rz?dz?ce Stronnictwo Dziedzictwa utraci w?adz?, a cesarstwo pogr??y si? w chaosie.